Provádíme audity účetních závěrek sestavených podle českých i mezinárodních účetních předpisů.

Zákonný audit - ověření účetní závěrky auditorem - na základě povinnosti dané zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jehož postup a náplň práce jsou upraveny zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech (případně nařízením EP a Rady EU č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu) a Mezinárodními auditorskými standardy (ISA), provádíme u všech typů obchodních společností i neziskových organizací, a to vždy se zřetelem ke specifikům, velikosti a oboru činnosti klienta.

Audit účetní závěrky zahrnuje i prověrku výroční zprávy, případně zprávy o vztazích, je-li klientem sestavena.

Obdobně jako u individuální účetní závěrky, vztahují se povinnosti auditu i na konsolidované účetní závěrky společností, které jsou dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví povinny konsolidovat.